Ga verder naar de inhoud

Publicaties

Bij de meeste tentoonstellingen die de afdeling beeldende kunsten van Cc Strombeek produceert, hoort een publicatie. Deze publicaties zijn te koop aan het onthaal van Cc Strombeek. Je kan ze ook bestellen via mail naar info@ccstrombeek.be. Met een vriendenpas heb je 20 procent korting op alle publicaties.

The Postcard Party cover Klein2
The Postcard Party binnen Klein

The Postcard Party 50th Anniversary

Cultuurcentrum Strombeek viert in 2023 haar 50e verjaardag. Op 5 mei 1973 opende het centrum officieel de deuren met een tweedaagse en “voor elk wat wils.” Voor deze bijzondere gelegenheid brengt Cc Strombeek een tentoonstelling met nieuw werk op papier van meer dan 50 kunstenaars. De deelnemers kregen in het voorjaar per post een aquarelpapier (formaat A5) toegestuurd met de vraag om het blanco papier te bewerken en te transformeren tot een uniek kunstwerk. Los van het formaat, konden zij het thema en materiaal vrijelijk invullen. Hierna werden de werken door de kunstenaars per post teruggestuurd naar Cc Strombeek. Het resultaat kan je in deze expo bewonderen!

De tentoonstelling is tegelijkertijd een benefietevenement en dient als ondersteuning voor de toekomstige kunstprojecten en activiteiten in CC Strombeek. Alle kunstwerken die in de tentoonstelling te zien zijn, worden elk te koop aangeboden voor 500 euro. Opgelet, want het is een “secret sale”: de namen van de kunstenaars worden niet meegedeeld tijdens de tentoonstelling zelf. Bij het moment van de aankoop, zal de kunstenaarsnaam aan jou worden meegedeeld. Elke postkaart is gesigneerd op de achterzijde. Laat je verrassen!

Deze publicatie wordt post factum uitgegeven naar aanleiding van The Postcard Party. In deze publicatie zijn reproducties van alle kunstwerken opgenomen en worden de namen van de desbetreffende kunstenaars (voorheen anoniem) kenbaar gemaakt.

Prijs: € 15 - Bestel via info@ccstrombeek.be

Grafisch ontwerp: Leroy Meyer
Druk: Graphius
Reproductie foto’s van de kunstwerken: Anke De Backer
Uitgever: Cc Strombeek | Grimbergen, België, mei 2023

56 pagina's, 29,5 x 22,5 cm
paperback, Engels/Nederlands/Frans

Cultuurcentrum Strombeek celebrates in 2023 its 50th anniversary. On May 5th 1973, the centre officially opened its doors with a two-day event and “something for everyone.” For this special occasion, CC Strombeek presents an exhibition of new work on paper by more than 50 artists. In spring this year, participants were sent a postcard produced on watercolour paper (A5 format) by post with a request to edit the blank paper and to transform it into a unique work of art. Aside from the format, they were free to choose the theme and material. After this, the works were returned to CC Strombeek by the artists by post. You can admire the result in this exhibition!

The exhibition is simultaneously a benefit event and serves to support future art projects and activities at CC Strombeek. All artworks on display in the exhibition will be offered for sale at €500 each. Please note that this is a “secret sale”: the names of the artists will not be communicated during the exhibition itself. At the time of purchase, the artists’ names will be communicated to you. Each postcard is signed on the back. Let yourself be surprised!

This publication is issued post factum on the occasion of The Postcard Party. This publication includes reproductions of all the artworks and reveals the names of the respective artists (previously anonymous).

Price: € 15 - Order info@ccstrombeek.be

Graphic design: Leroy Meyer
Print: Graphius

Reproduction photos: Anke De Backer
Publisher: Cc Strombeek | Grimbergen, Belgium, may 2023

56 pages, 29,5 x 22,5 cm
paperback, English/Dutch/French

Magazine expo 21-22
Magazine expo 21-22 spread

CC Strombeek Expo Magazine 2021-2022

Dit magazine brengt een overzicht van de hedendaagse kunsttentoonstellingen en -activiteiten van de afgelopen twee jaar in Cc Strombeek, het cultuurcentrum in Strombeek, gelegen bij Brussel, België. De periode 2021-2022 markeert twee dynamische jaren waarin in totaal 8 grote tentoonstellingen werden gerealiseerd, met Sam Durant, Nel Maertens, Obi Okigbo, An Roovers, Hadassa Ngamba, Michael Dean, Rirkrit Tiravanija, Noah Latif Lamp, Rachel Rose, en Performing Objects. Het tijdschrift covert daarnaast tal van andere presentaties, residenties en activiteiten die plaatsvonden in en rond Cc Strombeek, op bijzondere locaties zoals De Plantentuin van Meise en de Abdij van Grimbergen.

Periferieën zijn dubbelzinnig. Een grens is de plaats (zoals de periferie) waar een vaste structuur overgaat in iets anders. Het is een plek waar lijnen/dingen vervagen, waardoor kansen en mogelijkheden ontstaan. Binnen het geglobaliseerde kunstenveld vormen perifere geografische gebieden, zoals Strombeek, waardevolle omgevingen voor experiment, ontwikkeling en ideeën die zich buiten de marge van het dominante discours bevinden. Met haar programma werkt Cc Strombeek aan een begrip van kunst als meerstemmig en veranderlijk, met nadruk op non-lineariteit.

Het magazine, ontworpen door Atelier Brenda, vermijdt bewust het format van een publicatie of tentoonstellingscatalogus met academische teksten en zaalzichten. In plaats daarvan wil het een vrijelijk inzicht geven in de dynamiek van de organisatie, projecten en kunstenaars, en bevat het interviews, portretten en reflecties van de afgelopen twee jaar, evenals snapshots van achter de schermen. Dit magazine verschijnt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Cc Strombeek.

Kunstenaars:
Sam Durant, Nel Maertens, An Roovers, Obi Okigbo, Hadassa Ngamba, Elen Braga & Sadrie Alves, Michael Dean, Michel François & Douglas Eynon, Louise Lawler, Yi Zhang, Jurgen Ots, Shirley Villavicencio Pizango, Rirkrit Tiravanija, Noah Latif Lamp, Rachel Rose, Performing Objects, Lumbung Film, Nástio Mosquito, Bárbara Prada, Filip Van Dingenen & Hélène Meyer, Emile Rubino, Sandra Hauser, Kristien Deam

Auteurs:
Phillip Van den Bossche, Charlotte Crevits, Kristien Daem, Rachel Rose, Jörn Schafaff, Alison Yip, Sandra Hauser, Bárbara Prada, Christopher Okigbo, Filip Van Dingenen & Hélène Meyer

Prijs: € 20 - Bestel via info@ccstrombeek.be

Grafisch ontwerp: Atelier Brenda
Druk: Graphius
Uitgever: Cc Strombeek | Grimbergen, België, mei 2023

231 pagina's, illustraties in kleur en z/w, 28 x 20 cm, paperback, Engels/Nederlands/Frans/Duits
ISBN: 9789464517620

This magazine covers the contemporary art exhibitions and activities of the past two years at CC Strombeek, the cultural centre of Strombeek, located near Brussels, Belgium. The period 2021-2022 marks two dynamic years where in total 8 major exhibitions were realised, with Sam Durant, Nel Maertens, Obi Okigbo, An Roovers, Hadassa Ngamba, Michael Dean, Rirkrit Tiravanija, Noah Latif Lamp, Rachel Rose, and Performing Objects. In addition, the magazine covers numerous other presentations, residencies, and activities that took shape both in and around the vicinity of CC Strombeek, at extraordinary locations such as the Meise Botanic Garden and the Grimbergen Abbey.

Peripheries are ambiguous. A border is the place (like the periphery) where a fixed structure becomes something else. It is a place where lines/things become blurred, often creating opportunities and possibilities. Within the globalised field of arts, peripheral geographic regions, such as Strombeek, constitute valuable environments for experimentation, development, and ideas situated at the margins of the dominant discourse. With its program, CC Strombeek works towards an understanding of art as multi-voiced and changeable, emphasising non-linearity and fluidity.

Designed by Atelier Brenda, the magazine deliberately avoids the format of an exhibition catalogue with academic texts and installation shots. Rather, it seeks to provide insight into the dynamics of the organisation, projects, and artists in an open-ended manner, and features interviews, portraits and reflections from the last two years, as well as snapshots from behind the scenes. The magazine is published on the occasion of the 50th anniversary of CC Strombeek.

Artists:
Sam Durant, Nel Maertens, An Roovers, Obi Okigbo, Hadassa Ngamba, Elen Braga & Sadrie Alves, Michael Dean, Michel François & Douglas Eynon, Louise Lawler, Yi Zhang, Jurgen Ots, Shirley Villavicencio Pizango, Rirkrit Tiravanija, Noah Latif Lamp, Rachel Rose, Performing Objects, Lumbung Film, Nástio Mosquito, Bárbara Prada, Filip Van Dingenen & Hélène Meyer, Emile Rubino, Sandra Hauser, Kristien Deam

Authors:
Phillip Van den Bossche, Charlotte Crevits, Kristien Daem, Rachel Rose, Jörn Schafaff, Alison Yip, Sandra Hauser, Bárbara Prada, Christopher Okigbo, Filip Van Dingenen & Hélène Meyer

Price: € 20 - Order via info@ccstrombeek.be

Graphic design: Atelier Brenda
Print: Graphius
Publisher: CC Strombeek | Grimbergen, Belgium, may 2023

231 pages, illustrations in colour & b/w, 28 x 20 cm, paperback, English/Dutch/French/German
ISBN: 9789464517620

publicatie Sam Durant
publicatie Sam Durant spread

Proposal for Non-Aligned Monuments, Free Movement - Sam Durant, 2022

In 2021 presenteerde Cc Strombeek een nieuw tentoonstellingsproject van de Amerikaanse, in Berlijn wonende kunstenaar Sam Durant. De tentoonstelling draaide om de interactieve installatie Proposal for Non-Aligned Monuments, Free Movement (PNMFM). Een werk gewijd aan de Beweging van Niet-Gebonden Landen of de Non-Aligned Movement die ontstond in 1961 onder impuls van Egypte, Ghana, Joegoslavië, Indonesië en India. De beweging verenigde de landen die zich niet gebonden voelden aan de twee toenmalige machtsblokken tijdens de Koude Oorlog.

Deze publicatie geeft een overzicht van de tentoonstelling in Cc Strombeek met teksten van Jörn Schafaff en Bojana Piškur.

Prijs: € 20 - bestellen via info@ccstrombeek.be

Ontwerp: Goda Budvytytė
Taal: Engels

In 2021, CC Strombeek presented a new exhibition project by American Berlin-based artist Sam Durant. The exhibition revolved around the interactive installation Proposal for Non-Aligned Monuments, Free Movement (PNMFM). A work dedicated to the Movement of Non-Aligned Countries or the Non-Aligned Movement that emerged in 1961 spurred by Egypt, Ghana, Yugoslavia, Indonesia and India. The movement united countries that did not feel bound to the then two power blocs during the Cold War.

This publication reviews the exhibition at CC Strombeek with texts by Jörn Schafaff and Bojana Piškur.

Price: € 20 - order via info@ccstrombeek.be

Design: Goda Budvytytė
Language: English

Interrogating painterliness - Louisa Gagliardi, 2023

publicatie GAGLIARDI 02

Deze eerste monografie over Louisa Gagliardi (°1989) introduceert haar specifieke stem binnen het landschap van de hedendaagse schilderkunst. Ze put vrijelijk uit de codes van de schilderkunst en uit hedendaags grafisch ontwerp en reclame om vragen over figuur en grond, vlakheid en diepte, dimensionaliteit en doorschijnendheid, het raadselachtige en het banale, digitale beelden en schilderkunstige tekens te heroverwegen.

Haar schilderijen bestaan als reflecties: intern, van kunstenaar en kijker, en van de snelle versnelling van technologie in onze gevisualiseerde en gesocialiseerde werelden. Hun liminale status, als zowel digitaal weergegeven beelden als fysiek aanwezige objecten, spreekt evenveel tot de hedendaagse bezorgdheid over zelfgemedieerde personages als tot de composities en verhalen van de klassiekers uit de kunstgeschiedenis. In de kern speelt Gagliardi's oeuvre met verwachtingen, door ze tegelijkertijd te vervullen en te ondermijnen. Kijkers van het werk merken dat ideeën over authenticiteit en auteurschap worden opgeroepen en weerlegd; de gladde digitale oppervlakken van de schilderijen bloeien op in echo's en brekingen van hun met de hand bewerkte buitenkant als ze worden benaderd en omcirkeld. Penseelstreken bestaan zowel fysiek als afgedrukt. Het heldere gelmedium creëert textuur en melodrama, en dwingt de kunstenaar om de kenmerkende markeringen die hij met een muis op een scherm uitvoerde, te gebruiken om kwesties van realiteit in de schilderkunst te confronteren.

Het boek bevat een essay van de Executive Chair van het Swiss Institute en curator Simon Castets, evenals een gesprek met Louisa Gagliardi door collega-kunstenaar Mitchell Anderson.

Prijs : 25,00 bestellen via info@ccstrombeek.be

Quelle aventure! - Jacqueline Mesmaeker, 2021

Quelle Aventure Jacqueline Mesmaeker

Het werk van Jacqueline Mesmaeker is ongrijpbaar, discreet en boeiend. Vertrekkend van analytische intenties en experimentele protocollen gekoppeld aan perceptie en representatie, blijft haar praktijk verankerd in een literair en poëtisch universum, inclusief verwijzingen naar Lewis Carroll, Mallarmé, Melville of Paul Willems. Minimaal, soms zelfs onopgemerkt, is haar zeldzame en precieze werk niettemin aanwezig. Het neemt gewillig de ruimte over, speelt met de feitelijke en symbolische architectuur, onthult de structuren en krachtlijnen, maar ook de fouten, door hun perspectieven te dwarsbomen of ze te corrigeren met delicate aanrakingen.

In 2020 stelden Cc Strombeek, BOZAR en Roger Raveel Museum nieuwe selecties van Mesmaekers fragiele ensembles tentoon: poëtische werken die elke semantische beschrijving ontwijken. Cc Strombeek slaagde er in overleg met de kunstenaar in om het werk Enkel Zicht Naar Zee, Naar West (1978) na 35 jaar te reconstrueren naar haar oorspronkelijke presentatie. Het werk bestaat uit 5 projecties vastgelegd op transparante, natuurlijke zijden doeken. Ze tonen een zwerm vliegende vogels, circulerend en zich vermengend in de ruimte, verschijnend en verdwijnend door de sluiers.

Dit boek vormt een catalogus van Mesmaekers trilogie van solotentoonstellingen in Cc Strombeek (januari-maart 2020), Ah, Quelle aventure! in Bozar (mei-juli 2020) en De pagina en pagina in Roger Raveel Museum (december 2020-maart 2021).

Met tekst van:
Luk Lambrecht, Lieze Eneman, Michel Baudson, Jean-Michel Botquin, Saskia De Coster, Anne Pontégnie, Melanie Deboutte, Sophie Lauwers, Philippe Van Cauteren.

Ontwerp: Studio Luc Derycke

Prijs: € 39,90 - bestellen via info@ccstrombeek.be

Museum publicaties | Museumcultuur Strombeek/Gent

Museum publicaties overview
 • Museum III 4.2
 • Museum III 4.1 (binnenkort verkrijgbaar)
 • Museum III 3
 • Museum III 2.4
 • Museum III 2.3
 • Museum III 2.2
 • Museum III 2.1
 • Museum III 1
 • Museum II
 • Museum I

Meer publicaties van Museumcultuur Strombeek/Gent

meer publicaties MCSG overview
 • Eric De Kuyper - Gemengde gevoelens bij de kunst van de video of videokunst.
 • De wereld als schijnbeeld - Overzichtstentoonstelling van schilder Dirk De Vos
 • 1973-1974. Belgische Avant-garde in Brussel en Oxford
 • "Collective Exhibition For A Single Body"
 • Honoré d’O - God is a Child
 • Daniel Buren - A Tiger Cannot Change Its Stripes
 • Marion Möller - Architectuurornamenten

Publicaties | beeldende kunst Strombeek/Mechelen

publicaties bkSM overview
 • Down On Mainstream
 • Air De Pologne
 • Gert Verhoeven - We all love thick fat catalogues
 • Gert Verhoeven - I really love jellies and real jellies love me too
 • Gert Verhoeven - I love my raw material bars
 • Richard Venlet - Kha and Merit
 • Chris Dercon - Het publiek: In welke mate geven we er echt om?
 • 3 x Jan Dibbets
 • The Good, the Bad & the Ugly
 • Gerard Mortier - Vermoeidheid: Cultuurpolitiek in Vlaanderen
 • Mitja Tušek - M.T.
 • Pieter Geenen - The Moving Land
 • Transvisions
 • Wall Paintings 1+9/9+1
 • Walter Swennen - How to paint a horse
 • Looking for the border
 • Commitment
 • Koen Theys - Meisjes & Filosofen

Overige publicaties

overige publicaties overview
 • Le Grand Lagre - Territoire de la pensée
 • Kurt Ryslavy - Ceci n'est qu'une maison bourgeoise
 • On the work of Johan Grimonprez - It's a poor sort of memory that-
 • Pieter Vermeersch - Work In Progress I > III
 • De Balten komen
 • Spervuur - Jong Beeldend Talent in Vlaams-Brabant
 • Grimbergen 2002
 • Aan de rand
 • Stromingen